• همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران
 • پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
 • اولین همایش پیشرانه های دریایی
 • بیست و چهارمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور
 • دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
 • اولین همایش پدافند غیر عامل
 • بیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک
 • هجدهمین همـایش صنـایع دریـایی و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی
 • دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 • دومین همایش ملی فناوری های نوین دریایی
 • سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران
 • سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس
 • ” هفـدهمیـن همـایش صنـایع دریـایی” و ” نمـایشگـاه بین المللی صنـایع دریـایی و دریـانوردی “
 • همایش فراساحل
 • همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
 • همایش ملی چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبیر و امید با تأکید بر برنامه ششم توسعه کشور
 • دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
 • اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
 • برگزاری ششمین دوره همایش بین المللی صنایع فراساحل