• رویداد ملی کارافرینی اسباب بازی ها و سرگرمی های دریایی
  • مسابقات ربات های زیردریایی ROV
  • مسابقات شناورهای موتوری
  • مسابقات شناورهای هوشمند