• جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه دریا
  • دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت
  • دومین جشنواره دانش آموزی دریا
  • گزارش جامع نخستین جشنواره دانش‌آموزی دریا
  • پنجمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس:نوآوریهای برتر نفت، گاز و پتروشیمی
  • جشنواره دانش آموزی دریا